Copyright

Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden website

Het gebruik van de website van Select Copy is onderhevig aan de naleving van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Kwaliteit van informatie en diensten, beperking van aansprakelijkheid

Select Copy draagt de grootste zorg voor de creatie van zijn website, maar staat echter niet garant voor de juistheid van de informatie die erop wordt vermeld. De gebruiker is er zich bovendien van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat Select Copy elke verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud van zijn website of het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden.

De hypertextlinks op deze website, die de gebruikers naar andere internetsites verwijzen, verbinden Select Copy tot geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de inhoud van deze websites. De risico’s betreffende het gebruik van deze websites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. Hij zal zich houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan Select Copy niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in websiteadressen of domeinnamen die op zijn site voorkomen.

Ondanks de inspanningen die worden geleverd om elke onderbreking door technische problemen te vermijden, wijst Select Copy elke verantwoordelijkheid af voor onderbreking van de dienstverlening of andere technische problemen.

Intellectueel eigendomsrecht

De teksten, opmaak, illustraties en andere vormelementen van deze website zijn beschermd door auteursrecht of, indien het gaat om databases, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van Select Copy of van een derde waarvan Select Copy de vereiste toelating heeft verkregen.

Behalve indien anders vermeld, kan de tekstuele of cijfermatige informatie op deze site gratis worden gebruikt mits bronvermelding en uitsluitend voor niet-commercieel, niet-publicitair gebruik. Daarentegen is elke reproductie van commerciële of publicitaire aard, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere vormelementen van deze website, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluidsfragmenten of informaticatoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek hiertoe moet aan de directie van Select Copy worden gericht (info@selectcopy.be).

Creatie van hyperlinks naar de website

Select Copy verleent toestemming voor “surface linking” waarbij wordt verwezen naar de homepage of elke andere pagina in zijn geheel. Daarentegen moet schriftelijke toestemming worden verkregen van Select Copy voor alle technieken waarbij de volledige of een deel van de website wordt opgenomen in een Internetsite zonder dat de oorsprong van de informatie bekend gemaakt wordt of waarbij verwarring kan bestaan over de oorsprong van de informatie, zoals framing of in-lining. Elk verzoek hiertoe moet aan de directie van Select Copy worden gericht (info@selectcopy.be).

Informatieoverdracht

Stuur geen illegale, dreigende, lasterlijke, obscene, schandelijke, provocerende, pornografische of godslasterlijke, of enige andere informatie die een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg kan hebben volgens de wetten van het territorium waaraan deze website onderhevig is.