Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze tarieven worden slechts ter informatie gegeven en vormen geen bindend aanbod.

De prijzen vermeld in onze tarieven zijn geldig op de datum van publicatie en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien.

Onze nettoprijzen zijn exclusief BTW en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Een vertraging van de levering zal derhalve geen aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding.

Zendingen per post zijn ten laste van de klant en worden bezorgd onder rembours.

Vervoerkosten zijn ten laste van de bestemmeling.

De klant wordt altijd verondersteld te beschikken over de reproductierechten van de foto's of andere documenten die hij ons laat reproduceren; wij voeren de opdracht uit op zijn verantwoordelijkheid.

Het atelier wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, beschadiging of andere schade van films of documenten.

Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in dat geval uitsluitend tot de vervanging van een evenwaardige hoeveelheid lege films en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.

Elke klacht betreffende de uitvoering van een opdracht moet ons bereiken binnen de drie dagen na de ontvangst ervan.

Behalve in geval van bijzondere afspraken, worden onze prijzen opgesteld zonder disconto, commissie of korting. De facturen zijn contant te betalen. Indien de betaling niet binnen de gepaste termijn wordt uitgevoerd, zal de koper intrest moeten betalen, die wordt berekend vanaf het einde van de betalingstermijn aan een jaarlijkse rentevoet van 20%; de verzending van de factuur geldt als aanmaning.

Elke bestelling is onherroepelijk. Bestellingen zijn pas geldig indien de klant zijn akkoord met de vooropgestelde termijnen schriftelijk overmaakt aan het Atelier. Indien dit niet gebeurt, worden deze termijnen als louter indicatief beschouwt en zal er in geval van een vertraagde levering geen enkele schadevergoeding geëist kunnen worden.

Voor elke uitzonderlijke of dringende opdracht kan een hoger tarief worden aangerekend.

De niet-naleving van de betalingsvoorwaarden evenals elke omstandigheid waarvan wij na de overeenkomst kennis nemen en die het krediet van de koper in het gedrang brengen betreffende zijn solvabiliteit, leiden tot het onmiddellijke vervallen van al onze vorderingen op de koper, waaronder tenietverklaring van de kredietverlening, zelfs indien het gaat om aanvaarde voorwaarden. Bovendien zal, indien de betaling niet binnen de gepaste termijn wordt uitgevoerd, het factuurbedrag van rechtswege worden verhoogd met een conventionele, forfaitaire en niet herleidbare vergoeding van 20%, met een minimum van 62 euro; de verzending van de factuur geldt als aanmaning.

Elke bestelling is onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden. Hieronder wordt formeel verstaan dat elke andere of aanvullende bepaling van de klant, evenals elke voorafgaande of latere mondelinge of schriftelijke bepaling ongeldig is indien zij niet uitdrukkelijk wordt aanvaard in een schrijven dat door ons is ondertekend. Door het aanbod te aanvaarden of op eigen initiatief een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op de contractuele relaties tussen de partijen en doet hij afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. Hij erkent dat deze laatsten niet van toepassing zijn en zonder gevolgen zijn voor ons.

In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.